Лятна кампания Cool Airport Summer 

 

Общи условия

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ COOL AIRPORT SUMMER
 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Лятната кампания на летище Варна и летище Бургас  „Cool airport summer” ("Кампанията") се организира и провежда от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с ЕИК 148045472, седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна ("Организатор на Кампанията").
С участието си в Кампанията, участниците приемат да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените официални правила на Кампанията ("Официални Правила"), които ще бъдат обявени в периода на Кампанията на www.varna-airport.bgи на www.burgas-airport.bg.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Кампанията се организира и провежда в следните търговските обекти, разположени на  терминал 2 на летище Варна и терминал 2 на летище Бургас, а именно:  магазини на „Нюанс БГ“АД (всички Duty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar), „Кофи Лайф ООД (Costa coffee), “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky bar), „Джинджърс“ ЕООД (Ginger café), „Стойчев и синове“ ООД (Puma outlet)
Право на участие имат пълнолетни и дееспособни лица, навършили 18 г. към датата на покупката.
Служители на Организатора, както и на „Нюанс БГ“АД, Кофи Лайф ООД, “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД, „Джинджърс“ ЕООД, „Стойчев и синове“ ООД, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в промоцията.
 
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда в следните периоди:
1. 23.06.2017г. – 30.09.2017г. вкл. или до изчерпване количествата на скреч картите и талоните за участие в томболата, в обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free магазинии магазин Bulgarian Bazaar) на двете летища.
2. 01.07.2017г. – 31.08.2017г. вкл. или до изчерпване на количествата скреч карти в обектите на „Кофи Лайф ООД (Costa coffee), “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky bar), „Джинджърс“ ЕООД (Ginger café), „Стойчев и синове“ ООД (Puma outlet) на двете летища.
 
РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ
В Кампанията участват всички търговски марки и продукти от асортимента на търговските обекти, участващи в Кампанията  („Участващи в Кампанията продукти), като условие за участие в Кампанията е минимална стойност на общата покупка, описана в Раздел 5, без значение от вида на закупените продукти.
 
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Участието е обвързано с покупка. Кампанията се разделя на 2 части:
 
Част I. Кампания с моментни наградиважи за всички участващи търговски обекти
1. При покупка на участващи в Кампанията продукт/и на стойност поне:
А) € 60 (шестдесет евро) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупкатав обектите на „Нюанс БГ“ АД (всичкиDuty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект. За всеки € 60 от своята сметка, клиентът получава по 1 скреч карта, но не повече от 3 броя скреч картиза една сметка, а именно: за сметки от € 60 до € 111,99 – 1 скреч карта, за сметки от € 120 до € 179,99 – 2 скреч карти, за сметки от и над € 180 – 3 скреч карти. 
Б) 25 лв. (двадесет и пет лева) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обектите на Кофи Лайф ООД (Costa coffee), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
В) € 7,50 (седем евро и петдесет цента) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обекта на “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky bar), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
Г) 15 лв. (петнадесет лева) в обекта на Джинджърс” ЕООД(Ginger cafe), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
Д) € 120 (сто и двадесет евро) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обекта на Стойчев и синове” ООД(Puma outlet), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
2. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип.
3. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своята награда на момента от персонала в съответния търговски обект.
4. Покупката се удостоверява с касова бележка, дубликат от която се задържа заедно с печеливша скреч карта, за удостоверяване на предадена на клиента награда, в случай на печеливша скреч карта.
5. Срещу една касова бележка, отговаряща на условията от т.1, част I, клиентът получава една, две или три скреч карти, в зависимост от механизма описан в т.1, част I.
6. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с представяне на нова касова бележка, с която не е участвал и удостоверяваща покупка, отговаряща на условията от т.1, част I.
7. Всеки участник може да спечели само една награда от една скреч карта.
8. Скреч карти и награди, получени от тях не се заменят срещу левовата им равностойност;
 
Част II. Кампания с награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)
1. Всички непечеливши скреч карти имат право да участват в томбола за спечелване на мотопед Vespa, модел Primavera, модификация: 50 2Т, двигател: бензин, работен обем: 49 см3, мощност: 4,3 к.с. (1 брой за летище Варна и 1 брой за летище Бургас).
2. Талонът за участие (гърбът на скреч картата) се попълва от клиента и се пуска в кутия, на обозначените за това места в търговските обекти.
3. Печелившите на наградите мотопед Vespa, заедно с 3 резерви за летище, ще бъдат изтеглени на 05.10.2017г. в офиса на „Нюанс БГ“ АД на летище Варна и летище Бургас в комисия от представители на „Нюанс БГ“ АД и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.
4. Печелившите ще бъдат уведомени от организатора по телефон и/или имейл в срок от 5 (пет) работни дни след датата на тегленето.
5. В случай, че печелившия участник не може да бъде открит на посочените от него телефон и/или имейл поради грешни или неверни данни посочени от него или други независещи от организатора причини, за печеливш се смята участника изтеглен като първа резерва. Ако и той не може да бъде открит, за печеливш ще се счита участника изтеглен като втора резерва и т.н.
6. Предоставянето на наградите, организирането и разходите по доставката на наградите до посочения адрес от клиента са за сметка на „Нюанс БГ“ АД.
7. Прехвърлянето на собствеността на наградите ще се извърши посредством тристранен договор за прехвърляне правото на собственост между „Нюанс БГ“ АД, Ауто Италия и печелившия.
8. Доставката на наградата ще се осъществи посредством куриерска/транспорта фирма, наета от и за сметка на „Нюанс БГ“ АД в срок до 60 календарни дни от подписването на тристранния договор за прехвърляне на правото на собственост на печелившия.
9. На основание чл. 12 и чл. 35 ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т.21 ЗДДФЛ, предметните печалби със стойност над 30 лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, гражданин на Република България, е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок. Към годишната данъчна декларация се прилага служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ, издадена от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, а за  наградите мотопед Vespa същата ще бъде издадена от „Нюанс БГ“ АД. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, съответно „Нюанс БГ“ АД, ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица, български граждани.
 
РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите от Кампанията са следните:
 
Част I – моментни награди от скреч карти на всички участващи търговски обекти:
 
A) „Нюанс БГ“ АД(всичкиDuty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar):
 
 
Награда
Брой
1
10% отстъпка в магазин Bulgarian Bazaar*
16 290
2
10% отстъпка във всички Duty Free магазини*
7 830
3
15% отстъпка във всички Duty Free магазини*
4 830
4
20% отстъпка във всички Duty Free магазини*
3 630
5
30% отстъпка във всички Duty Free магазини*
1 200
6
50% отстъпка във всички Duty Free магазини*
240
7
Комплект пощенски картички
15 255
8
Комплект подложки за чаши
15 255
9
Смарт телефон
2
10
Електронен четец
2
11
Билет за MTV Varna Beach
25
 
* Отстъпките важат при повторна покупка в рамките на същия ден. Отстъпките не се начисляват върху цигари, тютюневи изделия и продукти в промоция. Максимална отстъпка €100.
 
 
Б) Кофи Лайф ООД (Costa coffee):
 
Награда
Брой
1
Напитка по избор (Primo Latte, Primo Capuccino или Primo Hot Chocolate)
1 980
2
Costa чаша за навън
60
3
Комплект пощенски картички
1 500
4
Комплект подложки за чаши
1 500
5
Смарт телефон
2
6
Електронен четец
2
 
В) “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky bar):
 
Награда
Брой
1
Кафе еспресо DonCafé
2 490
2
Минерална вода Bankya 0,5l
1 500
3
Наливна бира Kamenitza 0,33l
990
4
Комплект пощенски картички
1 500
5
Комплект подложки за чаши
1 500
6
Смарт телефон
2
7
Електронен четец
2
 
Г) Джинджърс” ЕООД(Ginger cafe):
 
Награда
Брой
1
Домашно приготвена лимонада
3 495
2
Пощенска картичка с пейзаж от Българското Черноморие
3 495
3
Комплект пощенски картички
1 500
4
Комплект подложки за чаши
1 500
5
Смарт телефон
2
6
Електронен четец
2
7
Билет за MTV Varna Beach
25
 
Д) Стойчев и синове” ООД(Puma outlet):
 
Награда
Брой
1
Шапка Puma
500
2
Комплект пощенски картички
500
3
Комплект подложки за чаши
500
4
Смарт телефон
1
5
Електронен четец
1
 
Част II. Награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)
 
Награда
Брой
1
Мотопед Vespa Primavera 50 2T
2
 
Не се допуска получаване на паричната равностойност на спечелената награда.
Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.
 
РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът не носи отговорност за промени в датите и обектите на провеждане на Кампанията при промени от страна на съответните търговски оператори.
Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печеливш участник на посочения от последния телефон и/или имейл. Организаторът на промоцията не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.
Цената на участващите в Кампанията продукти се определя от съответния търговски обект.
Организаторът не носи гаранционна отговорност за големите награди, като такава се предоставя (ако е приложимо), съгласно условията на техните производители/разпространители.   
Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници, забавяне на доставчици на куриерски услуги или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност. Участници, които използват фалшива идентичност в кампанията  и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   
 
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, както и да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.
 
РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ
Евентуално възникнали спорове между организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на играта се прилага действащото законодателство на Република България.
 
РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в кампанията всеки участник декларира, че: (i) е прочел, запознат е с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, (ако е предоставен) и адрес) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес) да бъдат обработвани за целите на кампанията  от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД  и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на летище Варна и летище Бургас
Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.
Имената на участник, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на уеб страниците и на фейсбук страниците на двете летища и на търговските оператори, участващи в Кампанията.
Попълвайки талона за участие в томбола, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на Организатора и неговия партньор „Нюанс БГ“ АД личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за доставка на наградата), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.
 
 
Общите условия на Кампанията са изготвени на български и английски език. В случай на противоречия в двете версии предимство има българският език.